Passend onderwijs

Bel ons direct!

010-8001010

Passend onderwijs

Sommige leerlingen hebben door een beperking, leerprobleem, ziekte of gedragsprobleem extra ondersteuning nodig. Voor deze kinderen komt het passend onderwijs om de hoek kijken. Een maatregel waarmee scholen een zorgplicht hebben gekregen en verantwoordelijk zijn voor een zo passende mogelijke plek in het onderwijs. Wil jij meer weten over passend onderwijs en de zorgplicht voor scholen? In onze nieuwste blog lees je er meer over.

Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs betekent goed- en passend onderwijs voor alle leerlingen. Het idee achter het passend onderwijs is dat iedere leerling die het nodig heeft gerichte ondersteuning in het onderwijs krijgt. Mogelijke oplossingen zijn extra begeleiding op school, hulpmiddelen om het leren makkelijker te maken, aangepast lesmateriaal of een plek op een andere school. Dit is bij voorkeur op een reguliere school, maar kan ook op een school voor speciaal onderwijs zijn. Hierbij wordt gekeken naar het niveau en de mogelijkheden van het kind.

Elke regio in Nederland heeft in het passend onderwijs twee samenwerkingsverbanden: één voor het basisonderwijs en één voor het voortgezet onderwijs. Hier zijn, behalve cluster 1 en 2 scholen, alle scholen in de regio bij aangesloten. Dit maakt het voor scholen een stuk makkelijker om niet alleen extra hulp op school toe te wijzen, maar ook om een eventuele overstap naar een andere school zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Zorgplicht scholen

Met de invoering van het passend onderwijs hebben scholen een zorgplicht gekregen. Deze plicht zorgt ervoor dat de school verplicht is om leerlingen die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Dit geldt niet alleen voor leerlingen die al op school zitten, maar ook voor leerlingen die worden aangemeld. In overleg met de ouders wordt door de school een passende en geschikte plek gezocht. Dit kan op de eigen school, een andere reguliere school of op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs zijn.

In de volgende gevallen geldt de zorgplicht niet:

  • Als de school waar de leerling voor aangemeld wordt vol is;
  • Als de ouders de grondslag van de school niet accepteren. Dit kan om een religieuze of levensbeschouwelijke identiteit zijn, maar ook om gebruikte onderwijsvormen;
  • Als ouders relevante informatie achterhouden;
  • Als leerlingen een taalachterstand hebben en ze extra ondersteuning nodig hebben om die achterstand in te lopen;
  • Bij aanmelding van leerlingen met een cluster 1 of cluster 2 beperking. Dit gaat om visuele beperkingen en gehoor- en communicatieve beperkingen. De instellingen die voor deze leerlingen passend onderwijs bieden maken geen deel uit van het samenwerkingsverband en zijn zelf verantwoordelijk om de zorgplicht na te leven.