Vacatures
Voor professionals
Voor scholen
Voor kinderopvang
DIT IS WIJS
Academy
dit-is-wijs

Onze algemene voorwaarden
Per entiteit uitgewerkt

  • Home
  • Algemene Voorwaarden

Onderwijskrachten en Kinderopvang

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf aan een inlener uitzendkrachten ter beschikking stelt voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van deze inlener. Hieronder valt zowel DIT IS WIJS Personeelsdiensten B.V. gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te (3044 BC) Rotterdam, aan de Van Nelleweg 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer en Koophandel onder dossiernummer: 59183632 en NIVVO B.V gevestigd te Woudenberg en kantoorhoudende te (3044 BC) Rotterdam, aan de Van Nelleweg 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer en Koophandel onder dossiernummer: 31046730 en NIVVO Flex B.V. handelend onder de handelsnaam DIT IS WIJS Voortgezet Onderwijs , gevestigd te gemeente Ede en kantoorhoudende te (3044BC) Rotterdam, aan de Van Nelleweg 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 52016404 allen tevens handelend onder de naam Onderwijskrachten. DIT IS WIJS Kinderopvang B.V gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3044 BC) Rotterdam, aan de Van Nelleweg 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer en Koophandel onder dossiernummer: 86694561

1.2. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van een uitzendonderneming werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een inlener.

1.3 Uitzendovereenkomst: de arbeidsovereenkomst waarbij de uitzendkracht door de uitzendonderneming ter beschikking wordt gesteld aan een inlener om krachtens een door deze met de uitzendonderneming gesloten inleenovereenkomst arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die inlener.

1.4. Inlener: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van een uitzendonderneming voorziet van uitzendkrachten.

1.5. Inleenovereenkomst: de overeenkomst tussen een uitzendonderneming en een inlener op basis waarvan een uitzendkracht ten behoeve van die inlener door tussenkomst van die uitzendonderneming werkzaamheden zal verrichten.

1.6. Inlenerstarief: het bedrag per uur dat inlener aan de uitzendonderneming verschuldigd is voor de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht.

1.7.Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een uitzendkracht in het kader van een opdracht.

1.8. Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht en/of in de CAO, inhoudende dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de Opdrachtgever op verzoek van de Opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW).

1.9. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van DIT IS WIJS Personeelsdiensten B.V. en/of Nivvo Flex B.V. en/of NIVVO B.V.. en/of DIT IS WIJS Kinderopvang B.V.

1.10. Arbeidsbemiddelingsonderneming: iedere natuurlijke of rechtspersoon die ten behoeve van een werkgever, een werkzoekende, dan wel beiden, behulpzaam is bij het zoeken van arbeidskrachten onderscheidenlijk arbeidsgelegenheid, waarbij de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht dan wel een aanstelling tot ambtenaar wordt beoogd.

1.11. Arbeidsbemiddelingsovereenkomst: de overeenkomst tussen een arbeidsbemiddelingsonderneming en een opdrachtgever en / of een werkzoekende tot het verrichten van de onder 7 genoemde diensten.

1.12. NBBU-cao: de cao voor uitzendkrachten die geldt voor uitzendondernemingen die als lid zijn aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).

1.13. Week: de kalenderweek van maandag tot en met zondag

1.14. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over uitzendkrachten, wordt bedoeld: mannelijke en vrouwelijke uitzendkrachten en waar gesproken wordt over hem en / of hij, wordt bedoeld: hem/ haar of hij / zij.

1.15 Deze algemene voorwaarden zijn in ieder geval van toepassing op uitzendkrachten die ter beschikking zijn gesteld door DIT IS WIJS Personeelsdiensten B.V., NIVVO B.V. en NIVVO Flex B.V. en/of DIT IS WIJS Kinderopvang B.V.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, dienstverlening en/of ter beschikking gestelde uitzendkracht of andere werknemer of arbeidskracht door DIT IS WIJS Personeelsdiensten B.V. en/of NIVVO B.V en/of Nivvo Flex B.V. en/of DIT IS WIJS Kinderopvang B.V.., alsmede op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen de DIT IS WIJS Personeelsdiensten B.V. en/of NIVVO B.V. en/of Nivvo Flex B.V. en/of DIT IS WIJS Kinderopvang B.v. en een inlener of opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2. Inlener en/of opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op en later met de uitzendonderneming gesloten overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen

Artikel 3: Facturatie

3.1. Per terbeschikkingstelling komen uitzendonderneming en opdrachtgever schriftelijk een tarief overeen. Het tarief wordt door uitzendonderneming bij aanvang van de terbeschikkingstelling schriftelijk bevestigd. Door gebruik te maken van de dienstverlening aanvaardt opdrachtgever het overeengekomen tarief. Voor de inleenovereenkomst geldt een looptijd van onbepaalde tijd, vandaar dat Opdrachtgever elke terbeschikkingstelling een nieuw tarief ontvangt. De tarieven zijn inclusief de doorbetaling van vakanties van de onderwijsprofessionals. Deze worden dus niet apart aan Opdrachtgever doorbelast, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Echter indien Opdrachtgever op de dag van de uit te voeren werkzaamheden de opdracht intrekt, wordt de opdracht volledig aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Het tarief voor aanvang van de opdracht is bindend.

3.2. De facturen van de uitzendonderneming zijn, tenzij anders afgesproken, mede gebaseerd op de ingevulde en door inlener en/of opdrachtgever voor akkoord bevonden tijdverantwoording.

3.3. Inlener is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige (= wekelijks) en volledige invulling en accordering van de tijdverantwoording. De accordering vindt plaats via (digitale) ondertekening van de tijdverantwoording tenzij anders is overeengekomen.

3.4 Als de inlener of opdrachtgever verzoekt om ter beschikking stelling van een uitzendkracht doch dit verzoek vier dagen of minder voor de start van de werkzaamheden intrekt, is inlener of opdrachtgever alsnog verplicht de verzochte en/of afgesproken uren van de ter beschikkingstelling te betalen.

3.5. Bij verschil tussen de bij de uitzendonderneming ingeleverde tijdverantwoording en de door inlener behouden gegevens daarvan geldt de bij de uitzendonderneming ingeleverde tijdverantwoording als juist, tenzij inlener het tegendeel aantoont.

3.6. Als de uitzendkracht de gegevens van de tijdverantwoording betwist, kan de uitzendonderneming het aantal gewerkte uren en overige kosten factureren volgens de opgave van de uitzendkracht, tenzij inlener aantoont dat de tijdverantwoording correct is.

3.7. Als inlener en/of opdrachtgever niet aan het gestelde in lid 2 van dit artikel voldoet, kan de uitzendonderneming besluiten om inlener en/of opdrachtgever te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. De uitzendonderneming gaat hiertoe niet over zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met inlener en/of opdrachtgever heeft plaatsgevonden.

3.8. Inlener en/of opdrachtgever draagt er zorg voor dat de facturen van de uitzendonderneming zonder enige inhouding, korting of verrekening binnen 30 dagen na factuurdatum zijn betaald.

3.9. Het is ook mogelijk om via automatische incasso te betalen. Indien u gebruikt wenst te maken van de automatische incasso kunt u dit via uw schoolcontactpersoon kenbaar maken.

3.10. Tariefwijzigingen tengevolge van cao-verplichtingen en wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan inlener en/of opdrachtgever doorberekend en zijn dienovereenkomstig door inlener en/of opdrachtgever verschuldigd, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een inleenovereenkomst.

3.11 Uitzonderonderneming is gerechtigd om per 1 januari van elk jaar haar tarieven aan te passen als gevolg van indexering, gebaseerd op het CBS index cijfers.

3.12. Uitsluitend indien de uitzendonderneming beschikt over een G-rekening of er een vrijwaringsrekening bestaat ten behoeve van zijn depot, kan inlener en/of opdrachtgever de uitzendonderneming verzoeken om in overleg te treden over de mogelijkheid dat inlener 80% van het gefactureerde bedrag op de reguliere rekening stort en 20% op de G-rekening. Alleen bij bereikte overeenstemming kan van voornoemde mogelijkheid gebruikt worden gemaakt.

3.13. Een eventuele staking door personeel van opdrachtgever, komt voor rekening en risico van opdrachtgever en vrijwaart opdrachtgever dan ook niet van betaling van aan de opdracht verbonden activiteiten die tijdens de staking niet kunnen worden verricht of anderszins door de staking geen doorgang vinden.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

4.1. Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan de uitzendonderneming werken voor inlener en/of opdrachtgever bevrijdend.

4.2. Rechtstreekse betalingen, dan wel verstrekking van voorschotten door inlener en/of opdrachtgever aan de uitzendkracht zijn niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regarderen de uitzendonderneming niet en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening.

4.3. Als inlener en/of opdrachtgever een factuur betwist, zal dit binnen acht dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk door inlener en/of opdrachtgever aan de uitzendonderneming kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van inlener en/of opdrachtgever niet op.

4.4. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door inlener en/of opdrachtgever van enig door hem verschuldigd bedrag, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is inlener tevens een vertragingsrente van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het bruto factuurbedrag aan de uitzendonderneming verschuldigd.

4.5. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die de uitzendonderneming moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door inlener, en/of opdrachtgever zijn voor rekening van inlener en/of opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van de uitzendonderneming, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 500,00 vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom.

Artikel 5: Ontbinding

5.1. Als een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de inleenovereenkomst te voldoen, is de andere partij – naast hetgeen in de inleenovereenkomst is bepaald – 2 gerechtigd de inleenovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.

5.2. Voorts is de een partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de inleenovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als: a. de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; b. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; c. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd; d. de andere partij zijn huidige onderneming staakt; e. buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de inleenovereenkomst na te kunnen komen.

5.3. Als inlener en/of opdrachtgever op het moment van ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de inleenovereenkomst had ontvangen, kan hij de inleenovereenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dan door of namens de uitzendonderneming nog niet is uitgevoerd.

5.4. Bedragen die de uitzendonderneming voor de ontbinding aan inlener en/of opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de inleenovereenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door inlener en/of opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding per direct en volledig opeisbaar.

5.5. Als inlener en/of opdrachtgever, na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de inleenovereenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is de uitzendonderneming gerechtigd haar verplichtingen jegens inlener en/of opdrachtgever op te schorten zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens inlener en/of opdrachtgever gehouden te zijn, dan wel zal inlener en/of opdrachtgever de uitzendonderneming financiële zekerheid verschaffen door middel van een voorschot of bankgarantie. De omvang van het voorschot of de bankgarantie staat in verhouding tot de verplichtingen van inlener en/of opdrachtgever volgens de inleenovereenkomst. Voorgaande geldt ook in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden. 5.6. Als, naar oordeel van de uitzendonderneming, er gerede twijfels bestaan omtrent de financiële positie van inlener en/of opdrachtgever, zal inlener en/of opdrachtgever de uitzendonderneming op diens verzoek de financiële zekerheid verschaffen als in lid 5 genoemd.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inachtneming van de algemene normen van redelijkheid en billijkheid, is de uitzendonderneming niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de uitzendkracht of aan zaken dan wel personen bij of van inlener en/of opdrachtgever of een derde, welke schade is ontstaan als een gevolg van: a. de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door de uitzendonderneming aan inlener, ook wanneer mocht blijken dat die uitzendkracht niet blijkt te voldoen aan de door inlener aan hem gestelde eisen; b. eenzijdige opzegging van de uitzendovereenkomst door de uitzendkracht; c. toedoen of nalaten van de uitzendkracht, inlener en/of opdrachtgever zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de uitzendkracht.

6.2. Eventuele aansprakelijkheid van de uitzendonderneming voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot maximaal 50% van het betreffende gefactureerde dan wel te factureren bedrag. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is de uitzendonderneming nimmer aansprakelijk.

6.3. Inlener en/of opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

6.4. In ieder geval dient inlener en/of opdrachtgever de uitzendonderneming te vrijwaren van en tegen eventuele vorderingen van de uitzendkracht of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door die uitzendkracht of derden.

6.5. De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de uitzendonderneming en/of diens leidinggevend personeel.

6.6. De uitzendonderneming heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van inlener o en/of opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van de uitzendonderneming maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.

Artikel 7: Overmacht

7.1. In geval van overmacht van de uitzendonderneming zullen haar verplichtingen uit hoofde van de inleenovereenkomst worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de uitzendonderneming onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de inleenovereenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.

7.2. Zodra zich bij de uitzendonderneming een overmachttoestand voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan inlener en/of opdrachtgever.

7.3. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en / of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storing in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.

7.4. Zolang de overmachttoestand voortduurt zullen de verplichtingen van de uitzendonderneming zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden 3 voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachttoestand zijn ontstaan.

7.5. Als de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmacht toestand langer dan drie maanden zal duren, is uitzendonderneming gerechtigd de inleenovereenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Inlener en/of opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de inleenovereenkomst gehouden de door hem aan de uitzendonderneming verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode voor de overmachttoestand, aan de uitzendonderneming te betalen.

7.6. De uitzendonderneming is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij inlener, en/of opdrachtgever noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de inleenovereenkomst als in lid 5 van dit artikel bedoeld.

Artikel 8: Geschillen

8.1. Op de inleenovereenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

8.2. Ten aanzien van geschillen tussen partijen die verband houden met de inleenovereenkomst en/of deze algemene voorwaarden is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.

8.3. Voor zover de berechting van dergelijke geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze uitsluitend worden berecht door de rechtbank binnen het arrondissement waarbinnen de uitzendonderneming is gevestigd.

Artikel 9: Het inlenen van uitzendkrachten

9.1. De uitzendovereenkomst wordt aangegaan tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Op de uitzendovereenkomst is de NBBU-cao voor uitzendkrachten van toepassing. Tussen inlener en de uitzendkracht bestaat geen arbeidsovereenkomst.

9.2. Bij het ter beschikking stellen van de uitzendkracht door de uitzendonderneming aan inlener, werkt de uitzendkracht feitelijk onder leiding en toezicht van inlener. Inlener neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers. De uitzendonderneming heeft als formele werkgever geen zicht op de werkplek en de te verrichten werkzaamheden.

9.3. De werkzaamheden worden uitgevoerd zoals overeengekomen in de inleenovereenkomst. Als inlener hiervan af wenst te wijken gedurende de inleenovereenkomst, geschiedt dit uitsluitend in voorafgaand overleg met de uitzendonderneming.

Artikel 10: (Uur)Beloning en overige vergoedingen van de uitzendkracht

10.1. Het loon en de vergoedingen van de uitzendkracht worden vooraf aan de terbeschikkingstelling en zo nodig gedurende de terbeschikkingstelling bepaald en zijn gelijk aan het loon en vergoedingen die worden toegekend aan vergelijkbare werknemers, werkzaam in gelijkwaardige functies, in dienst van inlener (het zogenoemde loonverhoudingsvoorschrift).

10.2. Onder het loon en overige vergoedingen vallen de volgende componenten: a. uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal; b. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Deze kan – zulks ter keuze van de uitzendonderneming – gecompenseerd worden in tijd en / of geld; c. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegendienst; d. initiële loonstijging; e. onbelaste kostenvergoedingen: reis-en parkeerkosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk wegens de uitoefening van de functie; f. periodieken.

10.3. Inlener informeert de uitzendonderneming tijdig over de componenten zoals genoemd in lid 2. Indien inlener de uitzendonderneming onjuiste inlichtingen verstrekt over deze componenten is de uitzendonderneming gerechtigd om vanaf het moment van aanvang van de betreffende functie, met terugwerkende kracht, het loon en overige vergoedingen van de uitzendkracht alsmede het tarief van inlener dienovereenkomstig te corrigeren en bij inlener in rekening te brengen.

10.4. Als het loon en de vergoedingen van de uitzendkracht niet kunnen worden vastgesteld volgens het loonverhoudingsvoorschrift, dan worden ze vastgesteld in overleg tussen uitzendonderneming, uitzendkracht en inlener. Leidraad hierbij zijn het opleidingsniveau en de ervaring van de uitzendkracht en daarnaast de verantwoordelijkheden en benodigde capaciteiten die invulling van de functie met zich meebrengen.

10.5. Als inlener, nadat de uitzendkracht is verschenen op de werkplek, minder dan drie uren gebruik maakt van diens arbeidsaanbod, is inlener verplicht tot betaling van het inlenerstarief over ten minste drie uren per oproep als: a. de overeengekomen omvang van de arbeid minder dan 15 uur per week bedraagt en de werktijden niet zijn vastgelegd; of b. inlener de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig heeft vastgelegd.

10.6. Als inlener vanuit zijn bedrijfsvoering de uitzendkracht verplicht te beschikken over bepaalde benodigdheden, zoals een verklaring omtrent goed gedrag of persoonlijke beschermingsmiddelen, worden deze – voor zover mogelijk – door inlener verstrekt. Indien de benodigdheden door de uitzendonderneming worden verzorgd is de uitzendonderneming gerechtigd de kosten die daarmee samenhangen bij inlener in rekening te brengen.

Artikel 11: Inhoud van de inleenovereenkomst en opzegtermijnen

11.1 In de inleenovereenkomst wordt de duur van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht vermeld en wanneer deze op voorhand nog niet duidelijk is, een zo nauwkeurig mogelijke schatting daarvan. Voor zover mogelijk en wenselijk worden daarin verder de beginen einddatum van de terbeschikkingstelling, het aantal 4 te werken uren, de opzegtermijn en de arbeidsvoorwaarden van de uitzendkracht vastgelegd.

11.2. Als het uitzendbeding niet van toepassing is op de uitzendovereenkomst is er sprake van een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Ingeval het een inleenovereenkomst voor bepaalde tijd betreft eindigt deze slechts door het verstrijken van de overeengekomen duur van de terbeschikkingstelling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.3. Als inlener de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht die op basis van een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd werkzaam is tussentijds wenst te beëindigen, zal inlener aan de uitzendonderneming een terstond opeisbare vergoeding verschuldigd zijn. Deze vergoeding bedraagt 100% van het laatst geldende inlenerstarief voor de betrokken uitzendkracht, vermenigvuldigd met het aantal van de in de inleenovereenkomst overeengekomen uren, gelegen in de periode vanaf het moment van tussentijdse beëindiging tot het moment van afloop van de inleenovereenkomst zoals in eerste instantie is afgesproken.

11.4. Als inlener de terbeschikkingstelling wenst te beëindigen terwijl er niets is overeengekomen omtrent de duur van de terbeschikkingstelling en de uitzendkracht op basis van de uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd werkzaam is, geldt een opzegtermijn van 30 dagen, rekenend vanaf de eerste dag van de opvolgende maand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een opdracht van 15 t/m 29 werkdagen geldt een opzegtermijn van 2 weken.

11.5. Een ZZP-er wordt in overleg met Opdrachtgever ingezet. De opdracht kan tussentijds opgezegd worden, daarbij rekening houdend met een opzegtermijn van 30 dagen. Bij een opdracht van 15 t/m 29 werkdagen geldt een opzegtermijn van 2 weken.

Artikel 12: Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding door inlener met de uitzendkracht

12.1. Als inlener en/of opdrachtgever met een hem door de uitzendonderneming ter beschikking gestelde of te stellen uitzendkracht rechtstreeks een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding wil aangaan, stelt hij de uitzendonderneming daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Partijen treden vervolgens in overleg om de wens van inlener en/of opdrachtgever te bespreken.

12.2. Onder andersoortige arbeidsverhouding als bedoeld in dit artikel wordt onder meer verstaan: a. het aanstellen als ambtenaar; b. de overeenkomst van opdracht; c. de aanneming van werk; d. het ter beschikking laten stellen van de uitzendkracht aan inlener door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming) voor hetzelfde of ander werk.

12.3. Het is Inlener en/of opdrachtgever niet toegestaan rechtstreeks een arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht aan te gaan indien en voor zover de uitzendkracht de uitzendovereenkomst met de uitzendonderneming niet rechtsgeldig heeft beëindigd.

12.4. Het is inlener en/of opdrachtgever niet toegestaan een arbeidsovereenkomst of andere arbeidsrelatie (zoals op basis van een overeenkomst van opdracht) met de uitzendkracht aan te gaan voordat de Uitzendonderneming betreffende uitzendkracht 2.080 opeenvolgende gewerkte en betaalde uren bij de inlener ter beschikking heeft gesteld.

12.5 In geval van overtreding door de inlener of opdrachtgever van artikel 12.3 en/of 12.4, is de inlener en opdrachtgever een boete aan de Uitzendonderneming verschuldigd van € 15.000 of meer indien de daadwerkelijke schade hoger is dan dit bedrag.

Artikel 13: Selectie van uitzendkrachten

13.1. De uitzendkracht wordt door de uitzendonderneming gekozen enerzijds aan de hand van de bij de uitzendonderneming bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor uitzending beschikbare uitzendkrachten en anderzijds aan de hand van de door inlener aan de uitzendonderneming verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden.

13.2. Niet functierelevante eisen bij het verstrekken van inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, kunnen niet door inlener worden gesteld. In ieder geval zullen deze door de uitzendonderneming niet worden gehonoreerd.

13.3. Inlener heeft het recht om, als een uitzendkracht niet voldoet aan de door inlener gestelde eisen, dit binnen 4 uur na de aanvang van de werkzaamheden aan de uitzendonderneming kenbaar te maken. In dat geval is inlener gehouden de uitzendonderneming minimaal te betalen de aan de uitzendkracht verschuldigde beloning en vergoedingen, vermeerderd met het werkgeversaandeel in de sociale lasten en premieheffingen en uit de cao voortvloeiende verplichtingen.

13.4. Gedurende de looptijd van de inleenovereenkomst is de uitzendonderneming gerechtigd om een voorstel te doen tot vervanging van de uitzendkracht, bijvoorbeeld indien de uitzendkracht niet langer in staat is de arbeid te verrichten. Het inlenerstarief zal dan opnieuw worden vastgesteld.

Artikel 14: Zorgverplichting inlener en vrijwaring jegens de uitzendonderneming

14.1. Inlener en/of opdrachtgever is ervan op de hoogte dat hij volgens de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 7: 658 BW de verplichting heeft om te zorgen voor een veilige werkplek van de uitzendkracht. Inlener en/of opdrachtgever verstrekt de uitzendkracht concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Tevens verstrekt inlener en/of opdrachtgever de uitzendkracht persoonlijke beschermingsmiddelen voor zover noodzakelijk.

14.2. Tijdig voordat de terbeschikkingstelling een aanvang neemt, verstrekt inlener en/of opdrachtgever aan de uitzendkracht en uitzendonderneming de noodzakelijker informatie over de verlangde beroepskwalificatie van de uitzendkracht, alsmede de Risico – Inventarisatie en – Evaluatie (RI&E), bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. Inlener en/of opdrachtgever draagt zorg voor het uploaden van de RI&E onder het tabblad documenten in de digitale stamkaart in de Portal.

14.3. Zonder voorafgaande toestemming van uitzendonderneming is het inlener en/of opdrachtgever 5 niet toegestaan de door hem ingeleende uitzendkracht door te lenen aan een derde om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten.

14.4. Inlener en/of opdrachtgever is tegenover de uitzendkracht en uitzendonderneming aansprakelijk voor en dientengevolge gehouden tot vergoeding van de schade die de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

14.5. Als de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is inlener en/of opdrachtgever overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen en jegens de uitzendonderneming gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewust roekeloosheid van de uitzendkracht, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

14.6. Inlener en/of opdrachtgever zal de uitzendonderneming te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken, jegens de uitzendonderneming ingesteld wegens het niet nakomen door inlener en/of opdrachtgever van de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichtingen en verleent de uitzendonderneming de bevoegdheid haar aanspraken terzake aan de direct belanghebbende(n) te cederen, dan wel mede namens de uitzendonderneming tegen inlener en/of opdrachtgever geldend te maken.

14.7. Inlener en/of opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in dit artikel.

Artikel 15: Identificatie en persoonsgegevens

15.1. Inlener en/of opdrachtgever stelt bij aanvang van de terbeschikkingstelling van een uitzendkracht diens identiteit vast aan de hand van een origineel identiteitsdocument en neemt een kopie van dit document op in zijn administratie.

15.2. Inlener en/of opdrachtgever behandelt de hem in het kader van de terbeschikkingstelling ter kennis gekomen persoonlijke gegevens van uitzendkrachten vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

15.3. De uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor boetes of claims die inlener en/of opdrachtgever worden opgelegd omdat hij zijn verplichtingen als in de voorgaande leden bedoeld, niet is nagekomen.

Artikel 16: Auto van de zaak en bedrijfssluiting

16.1. Als inlener en/of opdrachtgever voornemens is de uitzendkracht een auto ter beschikking te stellen, deelt inlener dit onverwijld mede aan de uitzendonderneming. Uitsluitend in overleg met de uitzendonderneming komt inlener en/of opdrachtgever met de uitzendkracht overeen dat de auto privé gereden mag worden, zodat de uitzendonderneming hiermee rekening kan houden in de loonheffing. Als inlener en/of opdrachtgever dit nalaat is hij gehouden op eerste schriftelijk verzoek van uitzendonderneming de daaruit voortvloeiende schade, kosten en (fiscale) gevolgen te vergoeden die de uitzendonderneming lijdt.

16.2. Als er gedurende de terbeschikkingstelling een bedrijfssluiting of verplichte vrije dag plaatsvindt, informeert inlener en/of opdrachtgever de uitzendonderneming hieromtrent bij het aangaan van de inleenovereenkomst, zodat de uitzendonderneming hiermee rekening kan houden bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden. Als inlener en/of opdrachtgever dit nalaat is hij gedurende de bedrijfssluiting of verplichte vrije dag, aan de uitzendonderneming vergoeding van het aantal uur verschuldigd, zoals overeengekomen in de inleenovereenkomst, vermenigvuldigd met het laatst geldende inlenerstarief.

Artikel 17: Definities

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder onder:
17.1. Waar in hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden wordt gesproken over: ‘uitzendonderneming’, ‘inlener’, ‘uitzendkracht’ of ‘ter beschikking stellen’, dient wanneer sprake is van arbeidsbemiddeling, voor deze begrippen respectievelijk gelezen te worden: arbeidsbemiddelingsonderneming’, ‘opdrachtgever’, ‘werkzoekende’ en ‘arbeidsbemiddeling’.

Artikel 18: Honorarium en inhoud van de arbeidsbemiddelingsovereenkomst

18.1. Het door de opdrachtgever aan de arbeidsbemiddelingsonderneming verschuldigde honorarium kan bestaan uit, hetzij een van tevoren vast overeengekomen bedrag, hetzij uit een van tevoren overeengekomen percentage van het aan de werkzoekende aangeboden fulltime bruto jaarsalaris te vermeerderen met vakantiebijslag.

18.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het in lid 1 van dit artikel bedoelde honorarium slechts dan verschuldigd indien de arbeidsbemiddeling heeft geleid tot een arbeidsovereenkomst respectievelijk aanstelling tot ambtenaar dan wel werknemer en/of overeenkomst tot opdracht als ZZP-er met een door de arbeidsbemiddelingsonderneming geselecteerde werkzoekende. In de arbeidsbemiddelingsovereenkomst wordt, voor zover relevant, de duur van arbeidsbemiddeling, de wijze waarop deze door de arbeidsbemiddelingsonderneming wordt uitgevoerd en het daarvoor door de opdrachtgever aan de arbeidsbemiddelingsonderneming verschuldigde honorarium opgenomen.

18.3. Onder het honorarium wordt niet verstaan de plaatsings- en productiekosten van advertenties, de reisen verblijfkosten van de werkzoekende en de kosten van een psychologische test. Deze en eventuele andere pre-memorie posten worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.

Artikel 19: Aangaan arbeidsverhouding door opdrachtgever met de werkzoekende

19.1. Als de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht tot arbeidsbemiddeling of binnen 1 jaar na beëindiging daarvan zelf rechtstreeks een arbeidsovereenkomst of overeenkomst tot opdracht aangaat met dan wel overgaat tot aanstelling van een door de arbeidsbemiddelingsonderneming geselecteerde werkzoekende, is hij aan de arbeidsbemiddelingsonderneming verschuldigd een terstond opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare, boete gelijk aan het met de opdrachtgever overeengekomen honorarium voor de arbeidsbemiddeling dan wel gelijk aan het honorarium dat in rekening zou zijn gebracht als er geen rechtstreekse arbeidsverhouding als hiervoor bedoeld zou zijn aangegaan. Het aangaan van arbeidsverhouding met de medewerker van opdrachtnemer is mogelijk na de opeenvolgende inzet van minimaal 2.080 uur per school en/of bestuur. Mocht de opdrachtgever dat eerder willen, dan zal dat in overleg met arbeidsbemiddelingsonderneming gaan.

Artikel 20: Selectie van werkzoekende

20.1. De werkzoekende wordt door de arbeidsbemiddelingsonderneming geselecteerd enerzijds aan de hand van de door opdrachtgever aan de arbeidsbemiddelingsonderneming verstrekte wensen omtrent diens hoedanigheden en kundigheden en verstrekte inlichtingen betreffende de aard van de functie en anderzijds aan de hand van de bij de arbeidsbemiddelingsonderneming bekende hoedanigheden en kundigheden van de werkzoekende.

20.2. Niet – functierelevante eisen bij het verstrekken van wensen en inlichtingen betreffende de gewenste kandidaat en de aard van de functie zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel, kunnen niet door de opdrachtgever worden gesteld. In ieder geval zullen deze door de arbeidsbemiddelingsonderneming niet worden gehonoreerd.

Artikel 21: Definities

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder onder:
21.1. Payrollonderneming: iedere natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf aan een inlener werknemers ter beschikking stelt voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van deze inlener. De werving van de werknemer komt tot stand door inlener, niet door de payrollonderneming.

21.2. Payrollovereenkomst: de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de payrollonderneming (werkgever) ter beschikking wordt gesteld aan een inlener om krachtens een door deze met de payrollonderneming gesloten inleenovereenkomst arbeid te verrichten onder toezicht en onder leiding van die inlener. De payroll overeenkomst komt tot stand na werving van de werknemer door inlener, niet door de payrollonderneming.

21.3. Payroll: het door een werkgever ter beschikking stellen van een werknemer aan een inlener krachtens een payrollovereenkomst als bedoeld onder 11.

Artikel 22: Toepasselijkheid hoofdstuk 1 en 2 en definities

22.1. Als er tussen de werknemer en payrollonderneming sprake is van een payrollovereenkomst, zijn de in hoofdstuk 1 en 2 van deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen overeenkomstig van toepassing op de relatie tussen payrollonderneming en inlener, uitgezonderd het bepaalde in artikel 11 lid 2 tot en met 4, en artikel 13.

22.2. Waar in hoofdstuk 1 en 2 van deze algemene voorwaarden wordt gesproken over: ‘uitzendonderneming’, ‘uitzendkracht’ en ‘uitzendovereenkomst’ dient, wanneer sprake is van payrollen, voor deze begrippen respectievelijk gelezen te worden: ‘payrollonderneming’, ‘werknemer’ en ‘payrollovereenkomst’.

Artikel 23: Facturatie

23.1. Indien de werknemer wegens onvoorziene omstandigheden niet in staat is te werken, zoals in geval van ziekte of leegloop, wordt er ook over de niet gewerkte uren gefactureerd. De payrollonderneming maakt gebruik van contracten zonder uitzendbeding c.q. contracten voor een bepaalde tijd, derhalve geldt hier een loondoorbetalingsverplichting voor.

Artikel 24: Aanvullende arbeidsvoorwaarden

24.1. Het toepassen van een arbeidsvoorwaarde op grond van de cao van inlener is slechts mogelijk, mits de voorwaarde niet conflicteert met de toepasselijke NBBU-cao voor Uitzendkrachten en partijen een dergelijke afwijkende voorwaarde schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 25: Definities

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder onder:
25.1. Werving en selectie: het in opdracht en voor rekening van opdrachtgevers werven en selecteren van vast personeel met het oogmerk van indiensttreding bij de opdrachtgever of een derde.

25.2. Selectieprocedure: de procedure die moet leiden tot het presenteren van een of meerdere kandidaten ter vervulling van een vacature van de opdrachtgever of een derde.

25.3 Waar in dit hoofdstuk NIVVO B.V. staat wordt ook NIVVO Flex B.V. bedoeld.

Artikel 26: Plaatsing vacature en vergoeding

26.1. Werknemers en/of andere arbeidskrachten kunnen kosteloos hun CV op de website van NIVVO B.V. plaatsen. 7

26.2 Opdrachtgevers kunnen kostgeloos een vacature plaatsen. Wel is – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen – de opdrachtgever een vergoeding aan Nivvo B.V. verschuldigd indien een door haar voorgestelde kandidaat door de opdrachtgever wordt aangenomen. Onder aangenomen wordt daarbij begrepen het als werknemer direct of indirect in dienst nemen, als ZZP’er of anderszins betaald of onbetaald laten werken van de kandidaat.

26.3 Indien de opdrachtgever na werving- en selectiewerkzaamheden door NIVVO B.V. binnen een tijdsbestek van 12 maanden nadat de kandidaat door NIVVO B.V. is voorgesteld, een eerder afgewezen kandidaat alsnog een contract aanbiedt of deze kandidaat, hetzij direct, hetzij indirect voor de opdrachtgever werkzaam doet zijn, is de opdrachtgever de hoogste fee verschuldigd zoals deze door NIVVO B.V. wordt berekend op het tijdstip dat de kandidaat is voorgesteld.

26.4 Heeft NIVVO B.V. ten behoeve van opdrachtgever kandidaten voorgesteld en daarbij een fee afgesproken, dan geldt dit ook voor volgende opdrachten ook al wordt voor volgende kandidaten niet opnieuw een fee afgesproken,tenzij expliciet anders schriftelijk is overeengekomen tussen NIVVO B.V. en opdrachtgever.

26.5 Indien de opdracht beperkt is tot het verstrekken van persoonsgegevens van personen van het CV op de site is geplaatst, is NIVVO B.V. niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door de betrokkene vermelde gegevens. In dat geval is de opdrachtgever ook zelf verantwoordelijk voor het traject van werving en selectie. De vergoeding voor het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is verschuldigd ongeacht het resultaat.

26.6 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is in de werving en selectiefee niet begrepen kosten van derden, zoals kosten van psychologische onderzoeken e.d.

26.7 Indien binnen een maand na het ingaan van de arbeidsovereenkomst deze wordt opgezegd door een der beide partijen (met als reden: aantoonbaar niet functioneren van de werknemer), zal NIVVO B.V. 50% van de werving en selectie fee crediteren en terugbetalen aan de opdrachtgever. Gaan opdrachtgever en de voorgestelde kandidaat die is gaan werken voor opdrachtgever binnen een periode van een jaar nadat zij uit elkaar zijn gegaan wederom op basis van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht met elkaar werken, dan is de opdrachtgever het gecrediteerde bedrag aan NIVVO B.V. verschuldigd.

Artikel 27: Overig

27.1 De opdrachtgever verplicht zich NIVVO B.V. op de hoogte te houden of een voorgestelde kandidaat is aangenomen dan wel afgewezen middels een kopie van het arbeidscontract of een afwijzingsbrief.

27.2. Indien NIVVO B.V. werkzaamheden of diensten op factuurbasis verricht, behoudt zij zich het recht voor aan de opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen voor te verrichten werkzaamheden en kosten. Daarnaast behoudt NIVVO B.V. zich het recht voor van de opdrachtgever zekerheid te verlangen voor al verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden, kosten en/of te verlenen diensten.

27.3 NIVVO B.V. behoudt zich het recht voor haar werkzaamheden op te (doen) schorten zolang de opdrachtgever met betaling in gebreke blijft. Voor daardoor ontstane schade is NIVVO B.V. niet aansprakelijk.

27.4. Reclames ten aanzien van de inhoud van de stukken of afrekeningen, dient te geschieden binnen vier weken na dagtekening van de stukken c.q. binnen vier weken na afrekening. Na verloop van deze termijn vervalt het recht tot reclame.

27.5. NIVVO B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade bij haar opdrachtgever en/of derden, tenzij NIVVO B.V. ter zake een beroep kan doen op een verzekeringspolis. NIVVO B.V. beperkt haar aansprakelijkheid tot het bedrag dat in het voorkomende geval door haar assuradeur wordt uitgekeerd. Kan NIVVO B.V. geen beroep doen op een verzekering en is de aansprakelijkheid voor schade niet uitgesloten of beperkt, dan geldt als schademaximum het bedrag dat NIVVO B.V. voor de betreffende dienst in rekening heeft gebracht. Is het bedrag dat voor de betreffende dienst in rekening is gebracht afhankelijk van een tijdsfactor, dan is de aansprakelijkheid van NIVVO B.V. beperkt tot het bedrag dat in de maand voorafgaande aan het evenement door NIVVO B.V. aan de opdrachtgever in rekening is gebracht. Bij gebreke van een voorafgaande maand, is beslissend wat NIVVO B.V. in de maand waarin het evenement heeft plaats gevonden aan de opdrachtgever volgens afspraak in rekening zou brengen.

27.6 Zowel de opdrachtgever als NIVVO B.V. zijn gehouden tot zorgvuldige omgang met persoonlijke informatie die verkregen is over kandidaten die zijn betrokken geweest bij detachering, uitzenden en/of werving en selectie.

Leerlijnen

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Activiteiten aanbieder: onder activiteiten aanbieder worden de navolgende organisaties verstaan: Dit Is Wijs Brede School B.V. , gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te (3044BC) Rotterdam,, aan de Van Nelleweg 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 59183896 en Beware Brede School B.V., gevestigd te Nieuwe Tonge, gemeente Middelharnis en kantoorhoudende te (3044 BC) Rotterdam, aan de Van Nelleweg 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 244, voornoemde organisaties tevens handelend onder de naam DIT IS WIJS Leerlijnen die activiteiten op het gebied van georganiseerde vrije tijd, zoals sport, spel, cultuur, muziek, aanbiedt en organiseert voor groepen mensen/leerlingen. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor, niet door of vanwege een individuele medewerker, ook als opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde medewerker of bepaalde medewerkers.

b. Activiteitenbegeleider: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de activiteiten aanbieder, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, die de activiteiten organiseert en begeleidt voor de activiteiten aanbieder.

c. Samenwerkingsovereenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij activiteiten aanbieder zich jegens opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten.

d. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan activiteiten aanbieder de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van gebruik maakt van diensten van de activiteiten aanbieder.

e. Activiteiten: alle door de activiteiten aanbieder, ten behoeve van opdrachtgever, uit te voeren werkzaamheden en verrichtingen waartoe opdracht is gegeven en die door de activiteiten aanbieder zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor activiteiten aanbieder voortvloeiende verrichtingen.

f. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan activiteiten aanbieder ter beschikking gestelde informatie of gegevens; alle in het kader van de uitvoering van de opdracht / samenwerkingsovereenkomst door activiteiten aanbieder vervaardigde of verzamelde gegevens en alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht. Voornoemde informatie kan al dan niet zijn opgeslagen op (on)stoffelijke gegevensdragers en al dan niet zijn ondergebracht bij derden zoals de activiteitenbegeleider.

g. Arbeidsovereenkomst: arbeidscontract tussen activiteitenbegeleider en activiteiten aanbieder, waarbij de activiteitenbegeleider zich verplicht werk te verrichten gedurende een aantal uren per week in dienst van de activiteiten aanbieder.

h. Lesmaterialen: de door de activiteiten aanbieder aangeboden lesinhoud (leerlijnen) en materialen.

Artikel 2: Toepasselijkheid voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en samenwerkingsovereenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij activiteiten aanbieder zich verbindt / zal verbinden om activiteiten te verrichten voor opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor activiteiten aanbieder voortvloeiende diensten en/of verrichtingen.

2. Alle aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend.

3. Afwijkingen van en aanvullingen op de opdracht en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of (een nadere) opdrachtbevestiging.

4. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de opdrachtbevestiging dan geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

5. De opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op en later met de activiteiten aanbieder gesloten samenwerkingsovereenkomst in te stemmen.

6. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de dienstverlening aan opdrachtgever door of vanwege activiteiten aanbieder zijn betrokken.

7. De activiteiten aanbieder is niet gebonden aan algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

Artikel 3: Financiële afspraken

1. De activiteiten aanbieder factureert volgens afspraak de afgenomen activiteiten en geleverde 1 uren, vastgesteld in de periodiek op te stellen samenwerkingsovereenkomst. Indien er extra activiteiten en/of uren afgenomen worden door de opdrachtgever bij de activiteiten aanbieder, die buiten de samenwerkingsovereenkomst vallen, zal er volgens het in de samenwerkingsovereenkomst afgestemde uurtarief extra gefactureerd worden.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het opdrachtgever niet toegestaan de opdracht tot het verrichten van activiteiten geheel dan wel deels in te trekken.

3. De accordering vindt plaats via (digitale) ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tenzij anders overeen is gekomen.

4. De opdrachtgever voldoet de factuur binnen de overeengekomen betalingstermijn, vastgesteld in de periodiek op te stellen samenwerkingsovereenkomst. Dit is 21 dagen tenzij anders schriftelijk is opgenomen.

5. Per 1 maart 2016 is het ook mogelijk om via automatische incasso te betalen. Indien u gebruik wenst te maken van de automatische incasso kunt u dit via uw schoolcontactpersoon kenbaar maken.

6. Betalingsafspraken zijn niet onderhevig aan wijzigingen in hetgeen vooraf vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst, na ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst.

7. De afgestemde tarieven binnen opgestelde offertes door de activiteiten aanbieder blijven geldig voor een termijn van 2 weken na aanbieding van de offerte.

8. Activiteiten aanbieder is gerechtigd om per 1 januari van elk jaar haar tarieven aan te passen als gevolg van indexering, gebaseerd op het CBS index cijfers.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

1. Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan de activiteiten aanbieder werken voor de opdrachtgever bevrijdend.

2. Rechtstreekse betalingen, dan wel verstrekkingen van voorschotten door de opdrachtgever aan de activiteitenbegeleider zijn niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regarderen de opdrachtgever niet en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening.

3. Als de opdrachtgever een factuur betwist, zal dit binnen acht dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk door de opdrachtgever aan de activiteiten aanbieder kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

4. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door opdrachtgever van enig door hem verschuldigd bedrag, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is opdrachtgever tevens een vertragingsrente van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het bruto factuurbedrag aan de activiteiten aanbieder verschuldigd.

5. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die de activiteiten aanbieder moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van de activiteiten aanbieder, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 500,00 vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom.

Artikel 5: Ontbinding

1. Als een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de samenwerkingsovereenkomst te voldoen, is de andere partij – naast hetgeen in de samenwerkingsovereenkomst is bepaald – gerechtigd de samenwerkingsovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.

2. Voorts is een partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de samenwerkingsovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:

a. de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
b. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
c. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
d. de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
e. buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de samenwerkingsovereenkomst na te kunnen komen.

3. Als de opdrachtgever op het moment van ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst had ontvangen, kan hij de samenwerkingsovereenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dan door of namens de activiteiten aanbieder nog niet is uitgevoerd. Bedragen die de activiteiten aanbieder voor de ontbinding aan de opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door opdrachtgever aan activiteiten aanbieder verschuldigd en worden op 2 het moment van de ontbinding per direct en volledig opeisbaar.

4. Als de opdrachtgever, na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de samenwerkingsovereenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is de activiteiten aanbieder gerechtigd haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn, dan wel zal de opdrachtgever de activiteiten aanbieder financiële zekerheid verschaffen door middel van een voorschot of (bank) garantie. De omvang van het voorschot of de (bank) garantie staat in verhouding tot de verplichtingen van de opdrachtgever volgens de samenwerkingsovereenkomst. Voorgaande geldt ook in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

5. Als, naar oordeel van de activiteiten aanbieder, er gerede twijfels bestaan omtrent de financiële positie van de opdrachtgever, zal de opdrachtgever de activiteiten aanbieder op diens verzoek de financiële zekerheid verschaffen als in lid 5 genoemd.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inachtneming van de algemene normen van redelijkheid en billijkheid, is de activiteiten aanbieder niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de activiteitenbegeleider of aan zaken dan wel personen bij of van de opdrachtgever of een derde, welke schade is ontstaan als een gevolg van:
a. de terbeschikkingstelling van de activiteitenbegeleider door de activiteiten aanbieder aan de opdrachtgever, ook wanneer mocht blijken dat die activiteitenbegeleider niet blijkt te voldoen aan de door de opdrachtgever aan hem gestelde eisen;
b. eenzijdige opzegging van de arbeidsovereenkomst door de activiteitenbegeleider;
c. toedoen of nalaten van de activiteitenbegeleider, de opdrachtgever zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de activiteitenbegeleider;

2. De opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

3. In ieder geval dient de opdrachtgever de activiteiten aanbieder te vrijwaren van en tegen eventuele vorderingen van de activiteiten begeleider of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door die activiteiten begeleider of derden.

4. De in lid 1 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de activiteiten aanbieder en / of diens leidinggevend personeel.

5. De activiteiten aanbieder heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van de activiteiten aanbieder maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.

Artikel 7: Regelgeving

1. Opdrachtgever verleent volledige medewerking aan de verplichtingen die voor activiteiten aanbieder voortvloeien uit de toepasselijke regelgeving.

2. Activiteiten aanbieder treft passende maatregelen om de van opdrachtgever afkomstige persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie te beschermen. Activiteiten aanbieder zal activiteitenbegeleiders en in te schakelen derden inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie. Verwerking van persoonsgegevens door activiteiten aanbieder vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (AVG).

3. Opdrachtgever is ermee bekend dat activiteiten aanbieder in sommige gevallen op basis van (inter)nationale wet- of regelgeving verplicht wordt tot openbaarmaking van vertrouwelijke informatie van opdrachtgever. Voor zover nodig, geeft opdrachtgever hierbij haar toestemming en medewerking aan dergelijke openbaarmaking, waaronder (maar niet uitsluitend) in de gevallen dat activiteiten aanbieder:
a. in wet- en regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn activiteiten bekend geworden, verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties dient te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;
b. in bepaalde situaties een fraudemelding moet doen;
c. verplicht is om een onderzoek te doen naar de (identiteit van) opdrachtgever dan wel diens cliënt.

4. Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

Artikel 8: Overmacht

1. In geval van overmacht van de activiteiten aanbieder zullen haar verplichtingen uit hoofde van de samenwerkingsovereenkomst worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de activiteiten aanbieder onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de samenwerkingsovereenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, 3 noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.

2. Zodra zich bij de activiteiten aanbieder een overmachttoestand voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de opdrachtgever.

3. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en / of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storing in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.

4. Zolang de overmachttoestand voortduurt zullen de verplichtingen van de activiteiten aanbieder zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachttoestand zijn ontstaan.

5. Als de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmacht toestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de samenwerkingsovereenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst gehouden de door hem aan de activiteiten aanbieder verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode voor de overmachttoestand, aan de activiteiten aanbieder te betalen.

6. De activiteiten aanbieder is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst als in lid 5 van dit artikel bedoeld.

Artikel 9: Geschillen

1. Op de samenwerkingsovereenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Ten aanzien van geschillen tussen partijen die verband houden met de samenwerkingsovereenkomst en/of deze algemene voorwaarden is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.

3. Voor zover de berechting van dergelijke geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze uitsluitend worden berecht door de rechtbank binnen het arrondissement waarbinnen de activiteiten aanbieder is gevestigd.

Artikel 10: Intellectuele eigendom

1. Het uitvoeren van de opdracht door activiteiten aanbieder houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij activiteiten aanbieder rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de opdracht behoren toe aan activiteiten aanbieder

2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van activiteiten aanbieder rusten, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan activiteiten aanbieder gebruiksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages, leerlijnen, lesinhoud en andere geestesproducten.

3. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van activiteiten aanbieder aan derden ter hand te stellen.

Artikel 11: Gegevens opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gehouden om alle bescheiden die activiteiten aanbieder naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de samenwerkingsovereenkomst en op grond daarvan verleende opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van activiteiten aanbieder te stellen. Activiteiten aanbieder bepaalt wat moet worden verstaan onder tijdig, de gewenste vorm en de gewenste wijze.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

3. Opdrachtgever vrijwaart activiteiten aanbieder voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige bescheiden en/of informatie.

4. Voor rekening en risico van opdrachtgever zijn de door activiteiten aanbieder gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor activiteiten aanbieder, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de opdrachtgever van voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke bescheiden en/of informatie.

5. Activiteiten aanbieder heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in de samenwerkingsovereenkomst genoemde verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 12: Uitvoering opdracht

1. Activiteiten aanbieder voert de opdracht en de activiteiten uit naar beste kunnen en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

2. Activiteiten aanbieder bepaalt de wijze waarop de opdracht en de activiteiten worden uitgevoerd en door welke activiteitenbegeleider(s).

3. Activiteiten aanbieder heeft het recht om activiteiten te laten verrichten door een door de activiteiten aanbieder aan te wijzen derde.

Artikel 13: De activiteiten van de activiteitenbegeleiders

1. Bij het uitvoeren van de activiteiten door de activiteitenbegeleider en derhalve door de activiteiten aanbieder ten behoeve van de opdrachtgever, werkt de activiteitenbegeleider volgens de normen en richtlijnen van de activiteiten aanbieder en door haar ontwikkelde leerlijnen en volgens de ten aanzien van de activiteiten gemaakte afspraken. De opdrachtgever neemt daarbij – onder andere met het oog op de arbeidsomstandighedenwet – dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers. Tevens verleent de opdrachtgever aan de activiteitenbegeleider de benodigde assistentie om de activiteitenbegeoleider de activiteiten goed te kunnen laten uitvoeren en gedraagt de opdrachtgever zich richting de activiteitenbegeleider als een goed huisvader.

2. De werkzaamheden worden uitgevoerd zoals overeengekomen in de samenwerkingsovereenkomst. Als de opdrachtgever hiervan af wenst te wijken gedurende de samenwerkingsovereenkomst, geschiedt dit uitsluitend in overleg met de activiteiten aanbieder.

3. Indien de opdrachtgever na het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst de uit te voeren activiteiten annuleert/de opdracht intrekt wordt de opdracht volledig aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 14: Inhoud en duur van de samenwerkingsovereenkomst

1. In de samenwerkingsovereenkomst wordt de duur van de opdracht en de inhoud van de activiteiten vermeld. Wanneer deze op voorhand nog niet duidelijk zijn, een zo nauwkeurig mogelijke schatting daarvan. Voor zover mogelijk en wenselijk worden daarin verder de begin- en einddatum van de opdracht, het aantal te werken uren en de lesinhoud vastgelegd.

2. Na totstandkoming van de samenwerkingsovereenkomst, kan de samenwerkingsovereenkomst niet eenzijdig opgezegd worden en zijn beide partijen gebonden aan de overeengekomen afspraken, tenzij er sprake is van overmacht (artikel 8).

Artikel 15: Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding door opdrachtgever met de activiteitenbegeleider

1. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van activiteiten aanbieder verplicht opdrachtgever zich hierbij jegens activiteiten aanbieder om gedurende de looptijd van de opdracht tot één jaar na beëindiging van de opdracht c.q. inlening van de activiteitenbegeleider met de door de activiteiten aanbieder ter beschikking gestelde of te stellen activiteitenbegeleider rechtstreeks een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding aan te gaan.

2. Onder andersoortige arbeidsverhouding als bedoeld in dit artikel wordt onder meer verstaan:
a. Het aanstellen als ambtenaar;
b. De samenwerkingsovereenkomst van opdracht;
c. De aanneming van werk;
d. Het ter beschikking laten stellen van de activiteitenbegeleider aan de opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een uitzendonderneming) voor hetzelfde of ander werk.

3. Indien opdrachtgever met het bepaalde uit hoofde van artikel 16 van deze algemene voorwaarden in verzuim is, zal opdrachtgever terstond en zonder enige nadere ingebrekestelling aan activiteiten aanbieder een niet voor matiging vatbare boete verbeuren van € 2.500,00 voor elke overtreding, vermeerderd met € 1.000,00 voor elke dag of een gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van activiteiten aanbieder daarnaast op nakoming dan wel op volledige vergoeding van de door haar geleden schade. Dit verbod geldt voor de periode van één jaar na het beëindigen van de opdracht c.q. inlening van de activiteitenbegeleider.

Artikel 16: Selectie van activiteitenbegeleiders

1. De activiteitenbegeleider wordt door de activiteiten aanbieder gekozen enerzijds aan de hand van de bij de activiteiten aanbieder bekende hoedanigheden en kundigheden van de beschikbare activiteitenbegeleiders en anderzijds aan de hand van de door de opdrachtgever aan de activiteiten aanbieder verstrekte inlichtingen betreffende de te verrichten activiteiten.

2. Niet functierelevante eisen bij het verstrekken van inlichtingen betreffende de te verrichten activiteiten, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, kunnen niet door de opdrachtgever worden gesteld. In ieder geval zullen deze door de activiteiten aanbieder niet worden gehonoreerd.

3. Gedurende de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst is de activiteiten aanbieder gerechtigd om een voorstel te doen tot vervanging van de activiteitenbegeleider, bijvoorbeeld indien de activiteitenbegeleider niet langer in staat is de arbeid te verrichten of bij uitdiensttreding. Daarnaast is de activiteiten aanbieder gerechtigd om een coachingstraject te 5 starten met de activiteitenbegeleider terwijl deze nog activiteiten uitvoert bij de opdrachtgever.

Artikel 17: Zorgverplichting opdrachtgever en vrijwaring jegens de activiteiten aanbieder

1. De opdrachtgever is ervan op de hoogte dat hij volgens de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 7: 658 BW de verplichting heeft om te zorgen voor een veilige werkplek van de activiteitenbegeleider. De opdrachtgever verstrekt de activiteitenbegeleider concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de activiteitenbegeleider in de uitoefening van de activiteiten schade lijdt. Tevens verstrekt de opdrachtgever de activiteitenbegeleider persoonlijke beschermingsmiddelen voor zover noodzakelijk.

2. Tijdig voordat de opdracht een aanvang neemt, verstrekt de opdrachtgever aan de activiteitenbegeleider en activiteiten aanbieder de noodzakelijker informatie over de verlangde beroepskwalificatie van de activiteitenbegeleider, alsmede de Risico – Inventarisatie en – Evaluatie (RI&E), bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.

3. De opdrachtgever zal de activiteitenbegeleider die ten behoeve van opdrachtgever de activiteiten verricht, niet ten behoeve van een derde werkzaamheden laten verrichten tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is gegeven door de activiteiten aanbieder.

4. De opdrachtgever is tegenover de activiteitenbegeleider en activiteiten aanbieder aansprakelijk voor en dientengevolge gehouden tot vergoeding van de schade die de activiteitenbegeleider in de uitoefening van de activiteiten ten behoeve van opdrachtgever lijdt, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de activiteitenbegeleider, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 van deze algemene voorwaarden. Als de activiteitenbegeleider in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de opdrachtgever overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen en jegens de activiteiten aanbieder gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen, tenzij de schade in het gevolg is van opzet of bewust roekeloosheid van de activiteitenbegeleider, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 van deze algemene voorwaarden. De opdrachtgever zal de activiteiten aanbieder te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken, jegens de activiteiten aanbieder ingesteld wegens het niet nakomen door de opdrachtgever van de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichtingen en verleent de activiteiten aanbieder de bevoegdheid haar aanspraken terzake aan de direct belanghebbende(n) te cederen, dan wel mede namens de activiteiten aanbieder tegen de opdrachtgever geldend te maken.

5. De opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in dit artikel.

Artikel 18: Identificatie en persoonsgegevens

1. De activiteiten aanbieder stelt bij de indiensttreding van een activiteitenbegeleider diens identiteit vast aan de hand van een origineel identiteitsdocument en neemt een kopie van dit document op in zijn administratie.

2. De opdrachtgever behandelt de hem in het kader van de terbeschikkingstelling ter kennis gekomen persoonlijke gegevens van activiteitenbegeleider vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

3. De activiteiten aanbieder is niet aansprakelijk voor boetes of claims die de opdrachtgever worden opgelegd omdat hij zijn verplichtingen als in lid 2 bedoeld, niet is nagekomen.

Talenten

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Opleider: DIT IS Talent B.V.

1.2. Talent: Natuurlijk persoon die deelneemt aan door opleider verzorgde opleiding.

1.3. Leerbedrijf: Instelling alwaar Talent zijn / haar praktijkinvulling doet.

1.4 Opdrachtgever: Iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Opleider.

1.5. Hogeschool: Organisatie bevoegd op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek om opleiding te verzorgen.

1.6. Onderwijscoach: Door opleider aangesteld contactpersoon voor de ontwikkeling van Talent.

1.7 Opleidingsovereenkomst: Door Opleider en Talent gesloten overeenkomst.

1.8. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over Talent , wordt zowel t bedoeld: mannelijk als vrouwelijk en waar gesproken wordt over hem en / of hij, wordt bedoeld: hem/ haar of hij / zij.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of dienstverlening van DIT IS Talent B.V.

2.2. Opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op en later met de Opleider gesloten overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3: Facturatie

3.1. De facturen van de Opleider zijn, tenzij anders afgesproken, mede gebaseerd op de ingevulde en door opdrachtgever voor akkoord bevonden tijdverantwoording of middels offerte overeengekomen afspraken.

3.2. Talent is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige (= wekelijks) en volledige invulling en accordering van de tijdverantwoording.

3.3. Bij verschil tussen de bij de Opleider ingeleverde tijdverantwoording en de door Opdrachtgever behouden gegevens daarvan geldt de bij de Opleider ingeleverde tijdverantwoording als juist, tenzij Opdrachtgever het tegendeel aantoont. 3.3. Als Opdrachtgever de gegevens van de tijdverantwoording betwist, kan de Opleider hetgeen factureren volgens de opgave van Talent, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de tijdverantwoording correct is.

3.4. Als Opdrachtgever niet aan het gestelde in bovenstaande bepalingen van dit artikel voldoet, kan de Opleider besluiten om Opdrachtgever te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. De Opleider gaat hiertoe niet over zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met Opdrachtgever heeft plaatsgevonden.

3.5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de facturen van de Opleider zonder enige inhouding, korting of verrekening binnen 21 dagen na factuurdatum zijn betaald.

3.6 Tariefwijzigingen tengevolge van verplichtingen en wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving of CAO zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan Opdrachtgever doorberekend en zijn dienovereenkomstig door Opdrachtgever verschuldigd, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een overeenkomst.

3.7. Een eventuele staking door personeel van opdrachtgever, komt voor rekening en risico van opdrachtgever en vrijwaart opdrachtgever dan ook niet van betaling van aan de opdracht verbonden activiteiten die tijdens de staking niet kunnen worden verricht of anderszins door de staking geen doorgang vinden.

3.8 Opleider is gerechtigd om per 1 januari van elk jaar haar tarieven aan te passen als gevolg van indexering, gebaseerd op het CBS index cijfers.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

4.1. Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan de Opleider werken voor opdrachtgever bevrijdend.

4.2. Rechtstreekse betalingen, dan wel verstrekking van voorschotten door Opdrachtgever aan Talent zijn nie ttoegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regarderen de Opleider niet en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening.

4.3. Als Opdrachtgever een factuur betwist, zal dit binnen acht dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk door Opdrachtgever aan de Opleider kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

4.4. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door Opdrachtgever van enig door hem verschuldigd bedrag, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is Opdrachtgever tevens een vertragingsrente van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het bruto factuurbedrag aan de Opleider verschuldigd.

4.5. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die de Opleider moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door Opdrachtgever, en/of opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van de Opleider, te berekenen over het te incasseren 1 bedrag, worden met een minimum van € 500,00 vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom.

Artikel 5: Ontbinding

5.1. Als een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is de andere partij – naast hetgeen in de overeenkomst is bepaald – gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.

5.2. Voorts is partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:
a. de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
b. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
c. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
d. de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
e. buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.

5.3. Als Opdrachtgever op het moment van ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dan door of namens de Opleider nog niet is uitgevoerd.

5.4. Bedragen die de Opleider voor de ontbinding aan Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door Opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding per direct en volledig opeisbaar.

5.5. Als Opdrachtgever, na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is de Opleider gerechtigd haar verplichtingen jegens Opdrachtgever en/of opdrachtgever op te schorten zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden te zijn, dan wel zal Opdrachtgever de Opleider financiële zekerheid verschaffen door middel van een voorschot of bankgarantie. De omvang van het voorschot of de bankgarantie staat in verhouding tot de verplichtingen van Opdrachtgever volgens de overeenkomst. Voorgaande geldt ook in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

5.6. Als, naar oordeel van de Opleider, er gerede twijfels bestaan omtrent de financiële positie van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever de Opleider op diens verzoek de financiële zekerheid verschaffen als in lid 5 genoemd.

Artikel 6: Annulering en restitutie

6.1. Annulering is voor rechtspersonen niet mogelijk nadat de opdracht door Opleider is bevestigd. Voor consumenten is annulering mogelijk op basis van de wettelijke bepalingen hieromtrent.

6.2. Voor reeds geleverde diensten gaat opleider niet over tot restitutie.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inachtneming van de algemene normen van redelijkheid en billijkheid, is de Opleider niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan Talent of aan zaken dan wel personen bij of van Opdrachtgever of een derde, welke schade is ontstaan als een gevolg van:
a. Doen of nalaten van Talent, ook wanneer mocht blijken dat Talent niet blijkt te voldoen aan de door Opdrachtgever aan hem gestelde eisen;
b. eenzijdige opzegging van de overeenkomst door Talent;
c. toedoen of nalaten van Talent, Opdrachtgever zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door Talent.

7.2. Eventuele aansprakelijkheid van de Opleider voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot maximaal 50% van het betreffende gefactureerde dan wel te factureren bedrag. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is de Opleider nimmer aansprakelijk.

7.3. Opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

7.4. In ieder geval dient Opdrachtgever de Opleider te vrijwaren van en tegen eventuele vorderingen van Talent of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door die uitzendkracht of derden.

7.5. De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Opleider en/of diens leidinggevend personeel.

7.6. De Opleider heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van Opdrachtgever en/of opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van de Opleider maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.

Artikel 8: Overmacht

8.1. In geval van overmacht van de Opleider zullen haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de Opleider onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.

8.2. Zodra zich bij de Opleider een overmachttoestand voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan Opdrachtgever.

8.3. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en / of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storing in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard 2 van personeel.

8.4. Zolang de overmachttoestand voortduurt zullen de verplichtingen van de Opleider zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachttoestand zijn ontstaan.

8.5. Als de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmacht toestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de overeenkomst gehouden de door hem aan de Opleider verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode voor de overmachttoestand, aan de Opleider te betalen.

8.6. De Opleider is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij Opdrachtgever, en/of opdrachtgever noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de overeenkomst als in lid 5 van dit artikel bedoeld.

Artikel 9: Klachtenregeling

1. Indien de deelnemer een klacht heeft, kan hij dit binnen 30 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en met redenen omkleed melden bij de directie van opdrachtnemer.

2. Opdrachtnemer is verplicht binnen 4 weken schriftelijk en met redenen omkleed een standpunt kenbaar te maken over de ingediende klacht; indien wenselijk zal de directie de klager in de gelegenheid stellen gehoord te worden. In bijzondere gevallen is verlenging van genoemde termijn mogelijk.

3. Opdrachtgever heeft het recht om, in geval opdrachtgever van oordeel is dat de klacht niet of niet voldoende adequaat is afgedaan, tegen dit schriftelijke afdoening besluit een bezwaar in te dienen bij de onafhankelijk klachtenfunctionaris de klachtenfunctionaris is onafhankelijk van opdrachtnemer.

Artikel 10: Geschillen

10.1. Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

10.2. Ten aanzien van geschillen tussen partijen die verband houden met de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.

10.3. Voor zover de berechting van dergelijke geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze uitsluitend worden berecht door de rechtbank binnen het arrondissement waarbinnen de Opleider is gevestigd.

Artikel 11: Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding door opdrachtgever met talent

11.1. Als Opdrachtgever met een hem door de Opleider bekend zijnde Talent rechtstreeks een stage- of arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding wil aangaan, stelt hij de Opleider daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Partijen treden vervolgens in overleg om de wens van Opdrachtgever te bespreken.

11.2. Onder andersoortige arbeidsverhouding als bedoeld in dit artikel wordt onder meer verstaan:
a. het aanstellen als ambtenaar;
b. de overeenkomst van opdracht;
c. de aanneming van werk;
d. het ter beschikking laten stellen van Talent aan Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere Opleider) voor hetzelfde of ander werk.

11.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan rechtstreeks een stage – of arbeidsovereenkomst met Talent aan te gaan indien en voorzover Talent de overeenkomst met de Opleider niet rechtsgeldig heeft beëindigd.

11.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan rechtstreeks een stage – of arbeidsovereenkomst met Talent aan te gaan indien en voorzover Talent de overeenkomst met de Opleider in een periode van één jaar voor aangaan van de betreffende overeenkomst heeft beëindigd.

11.5 Ingeval van overtreding door de Opdrachtgever of opdrachtgever van artikel 11.3 en/of 11.4, is de Opdrachtgever en opdrachtgever een boete aan de Opleider verschuldigd van € 15.000 of meer indien de daadwerkelijke schade hoger is dan dit bedrag